ความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรมระดับประกาศนียบัตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และทัศนะคติของนักเรียนักศึกษาที่มีต่ออุตสหกรรมการท่องเที่ยว

                ผู้ทำวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก กลุ่มตัวอย่าง ได้นักเรียนนักศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 396 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงร้อยละ  การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรียนแผนสามัญ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  2.01 -1 2.50 ร้อยละ  27 ผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนได้แก่ บิดามารดา ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ค้าขาย รายได้ของผู้ปกครองอยู่ระหว่าง 10000 – 20000 บาท มีพี่น้องจำนวน  1 คน

                ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษาต่อในสา ขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พบว่าความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ในระดับสูงมาก ความต้องการวิชาที่นักเรียนคิดว่าเรียนได้ดีที่สุดคือวิชาภาษาอังกฤษ ความต้องการศึกษาต่อวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับปานกลางและสูงร้อยละ  และถ้าให้เลือกสาขาวิชากาท่องเที่ยวและการโรงแรมจะเลือกในอันดับต้น  ถ้าเลือกจะเรียนในสถาบันรัฐบาล ก่อน              เหตุผลในการเลือกเรียนสถาบันรัฐบาลเพราะว่า  ค่าใช้จ่ายไม่แพง  รองลงมา เลือกสถาบันใกล้บ้าน  และสถาบันที่มีชื่อเสียง ตามลำดับ

                ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คือ เพื่อนชักชวน ในระดับมาก  รองลงมา รัฐบาลให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในอุตสหกรรามการท่องเที่ยว  สุดท้ายคือมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนมาก เช่น มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน

                ปัจจัยภายในที่สำคัญทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายกว่าอาชีพอื่น ๆ  มีโอกาสพบปะผู้คนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้  มีโอกาสในการพัฒนาตนเองจากระดับปฏิบัติการไปสู่ระดับบริหาร

                  ตอนที่ 3 ทัศนะคติ ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ก่อให้เกิดจินสำนึกแห่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   ประชาชนคนไทยมีความสำคัญต่อภาพพจน์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ก่อให้เกิดจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควรได้รับการร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น

ความคิดเห็นของสถานประกอบที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษที่เรียนสายวิชาชีพ เพื่อ  ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ  ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ และหัวหน้างานในสถานประกอบการที่มีต่คุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ ใน  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้างานในสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการจำแนกตามประเภทสถานประกอบการ และขนาดของสถานประกอบการ โดยใช้  t- test ( Indepentdent  Samples ) และคะแนนเฉลี่ยสะสม ใช้ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – way Analusis of Variance ) และเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ โดยจำแนกตาม ประเภทของอาจารย์นิเทศ ที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ โดยใช้ t-test (Independent Samples) และคะแนนเฉลี่ยสะสม ใช้ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ สถานประกอบการที่โรงเรียนส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ในปีการศึกษา 2552 และอาจารย์นิเทศที่โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งมีหน้าที่ในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นกลุ่ม ( Stratefied Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพสำหรับผู้บริหารสถานประกอบการ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพสำหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ โดยข้อคำถามที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating scale)  แบบ 5 ระดับ โดยชุดที่ 1 มีความเชื่อมั่น เท่ากับ  .97  ชุดที่ 2 มีความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 ชุดที่ 3 มีความเชื่อมั่น เท่ากับ .97  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ใช้  t- test (   Indepentdent  Samples ) และคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใช้ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – way Analysis of Variance )

ผลการวิเคราห์พบว่า

1 ความคิดเห็นของหัวหน้างาน ในสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะ ของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ ของ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ โดยรวมและรายด้าน ที่มีสถานประกอบการที่แตกต่างกัน  พบว่าหัวหน้างานในสถานประกอบการ ที่มีขนาดของสถานประกอบการต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

2 ความคิดเห็นของหัวหน้างาน ในสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะ ของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ โดยรวมและรายด้าน ที่มีสถานประกอบการที่แตกต่างกัน  พบว่าหัวหน้างานในสถานประกอบการ ที่มีขนาดของสถานประกอบการต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพจำนวน  3 ด้านไม่แตกต่างกัน คือ ด้านทักษะ  ด้านเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  และด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  ส่วนความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ ด้านวิชาการมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศ ที่มีต่อคุณลักษณะ ของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ โดยรวมและรายด้าน ที่มีตำแหน่งานที่แตกต่างกัน  พบว่า อาจารย์นิเทศที่มีประเภทของอาจารย์ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ความต้องการโน๊ตบุคส์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อคอมพิวเตอร์ Note books ของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา

                การสำรวจนความคิดเห็นครั้งนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ Note books และศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ  เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการดำเนินการจัดหา จัดซื้อเพื่อให้นักเรียนนำมาใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนต่อไป  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจความต้องการแบบเลือกตอบเพียงข้อเดียวจำนวน  6  ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาในวันที่ 21 มีนาคม  รอบเช้า จำนวน 191  คน จากจำนวน ทั้งหมด  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  นำผลมาวิเคราะห์ผลรายงานผลในรูปแผนภูมิและบรรยายใต้ตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ร้อยละ ของเพศ ผู้ปกครอง

คำถาม

ความถี่

ร้อยละ

เพศชาย

70

37

เพศหญิง

121

63

รวม

191

100

 

                จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองเป็นเพศหญิง จำนวน 121  คน คิดเป็นร้อยละ 70  เป็นเพศชาย จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 37

 ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละของสถานะผู้ปกครองตามระดับการศึกษา

คำถาม

ความถี่

ร้อยละ

ปวช

190

99

ปวส.

1

1

รวม

191

100

 

                 จากแผนภูมิ  ส่วนใหญ่ เป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับปวช มากที่สุดร้อยละ 99 และเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับปวช. และปวช. 2 ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาและอยู่ในสถานะมีความต้องการใช้

ตารางที่ 3 แสดงสาขาวิชาการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

คำถาม

ความถี่

ร้อยละ

การบัญชี

33

17

การตลาด

10

5

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

115

60

มัลติมีเดีย

33

17

รวม

191

100

 

                จากแผนภูมิที่ 3 พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจร้อยละ 60  สาขาการบัญชีร้อยละ 17  เท่ากับผู้ปกครองของสาขาวิชามัลติมีเดีย  และสุดท้ายคือ  สาขาวิชาการตลาด 

ร้อยละ  

 

 

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละความต้องการซื้อหรือไม่ซื้อ

คำถาม

ความถี่

ร้อยละ

ต้องการซื้อ

54

28

ไม่ต้องการซื้อ

137

72

รวม

191

100

 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ผู้ปกครองไม่ต้องการซื้อ ร้อยละ 72  และต้องการซื้อร้อยละ 28   

 

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของเหตุผลความต้องการซื้อหรือไม่ซื้อ

คำถาม

ความถี่

ร้อยละ

มีคอมพิวเตอร์Note books แล้ว

46

24

ยังไม่พร้อมซื้อ

76

40

อื่น ๆ คือขอพิจารณาส่วนประกอบทั้งหมดก่อน

69

36

รวม

191

100

 

                จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าเหตุผลที่ผู้ปกครองตัดสินใจซื้อเพราะว่ามีเพิ่มอีกก็สะดวกและจำเป็นสำหรับนักเรียน และไม่ซื้อเพราะ ว่ายังไม่พร้อมในด้านปัจจัยและ ขอพิจารณารายละเอียดต่าง ๆก่อนตัดสินใจซื้อ   และสุดท้ายคือ เพราะว่า ผู้ปกครองมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์แล้ว

 

 

 

 

 

  • ไม่ให้ใส่ความเห็น
  • เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2010 โดย Super Admin ฝ่ายบริหาร

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!