การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

20180404135206

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1004 เรื่องโอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขายโดยใช้แบบฝึกทึกษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 / 4 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404135034

การแก้ไขปัญหา ผู้เรียนขาดทักษะการออกแบบเว็บไซต้ โดยการใช้Template ภาษา HTML 5 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20180404134906

การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา ในรายวิชาการเรียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดของนักศึกษาชั้นปวช.1/6สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404134735

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมตารางคำนวนเรื่อง Microsoft Office Excel 2013โดยใช้วิธีเรียนเพื่มเติมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

20180404134628

ทัศนะคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404134447

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404134318

การใช้สื่อเทคโนโลยี Facebook มาประยุกต์ใช้สร้างเพจหรือร้านค้าออนไลน์ในรายวิชาการขายออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด

20180404134119

การโน้มน้าวใจ : หลักจิตวิทยาในเพลงปลุกใจสมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา Soul-stirring Song under the Administration of General Prayuth Chan-o-cha :Persuation

20180404134029

การพัฒนาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้า รหัสวิชา 2202-2007 โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม

20180404133923