การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาปวช.1/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404140529

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงการาเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสถานที่่่ท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียน

20180404140443

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการนำเที่ยวรายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาการท่องเที่ยว

20180404140302

การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะการจัดทำการ์ดอวยพร ด้วยโปรแกรมMicrosoft word 2013 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสาระสนเทศในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที 1 ห้อง 4 รอบเช้าสาขาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404140207

การพัฒนาทักษะการนำเสนอการขายโดยใช้ผังความคิด Mind map ในรายวิชาการขายเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / 3 สาขาการตลาด

20180404140110

การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404140038

การศึกษาพฤติกรรมการใช้รหัสผ่าน (Password)ในการลงบันทึกเข้าใช้(login)ระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404135951

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องโปรแกรม Excel 2013 เพื่อสอบ Mos Certificate ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์

20180404135743

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน

20180404135631

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านสมรรถนะวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้านการสร้างเวปไซต์เชิงพาณิชย์ ร้านขายต้นไม้บูรพรพันธุ์ไม้ ด้วยการทำโครงการแบบบูรณาการ ( PJBKL)

20180404135421