การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

ปัญหาในการนำหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ไปประยุกต์ใช้งานวิชา องค์ประกอบศิลป์ระหัสวิชา 2300-1004

20141027093317

การพัฒนาความสามารถด้านการแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติในรายวิชาการขายเบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้นปวชปีที่ 1-6 -7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20141027093208

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการสร้างความเข้าใจในการใช้กล้องถ่ายภาพDSLRในวิชาการถ่ายภาพระหัส 2301-3104 เรื่องระยะ ชั้นตั้นระยะชัดลึก โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับปวช.ปีที่2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก(มัลติมีเดีย)

20141027093130

การพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนระดับปวช.2 -10 โดยใช้ชุดการสอนแบบแบ่งกลุ่มกิจกรรม

20141027093019

แก้ปัญหานักศึกษาที่ขาดทักษะในการคำนวนต้นทุนการผลิตในรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้วิธีแบบฝึกสำหรับนักศึกษาระดับปวส.1

20141027092912

การพัฒนาทักษะการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก ระดับชั้นปวช.ปีที่ 3 สาขาอาหารและโภชนาการ

20141027092821

การแก้ปัญหาการไม่รู้คำศัพท์พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปวส. 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 โดยใช้บทเรียน E-Book ชุด Picture Dictionaryหมวดคำศัพท์พื้นฐานสาขางาน

20141027092713

การสำรวจพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20141027092348

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาขนมไทย เรื่องมาตรชั่ง ตวง วัด โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปวช.ปีที่ 2

20141027092226