ศึกษาคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายการกล้าแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออนไลน์ WBL (Web Based Learning) เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่องนักศึกษาชั้นปวช.3 ห้อง 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษในรายวิชาพิมพ์ดีด อังกฤษขั้นพัฒนา ของนักศึกษา ปวช. 2/1 รอบเช้า สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย เรื่องการบัญชี ฝากขายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้จดหมายเวียน วชิาโปรแกรมประมวลผลคา โดยใช้สื่อประสม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/7 รอบเชา้ สาขางานท่องเท่ยีว

การศึกษาผลสัมฤทธ์ทิางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย เรื่องการบัญชี ฝากขายของนักเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์สวสัด์ิ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003 เรื่อง “การปรับปรุงบัญชี” ของนัก เรียนปวช. ชั้นปีที่ 1/1 รอบเช้า ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการท างานกลุ่มวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย (2202-2008) โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์