ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ของ คนรุ่นใหม่ ของนักศึกษา ระดับปวส.2 สาขาการตลาด ผู้วิจัย นางสาวจ านงศรี ก่อเกิด สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2557

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

Thai Student’s Academic Stress

joy-lovenia-morales-1

How to Improve Mice Students’ Speaking English and Pronunciation Skills

floro-lendes-dela-bajan-1

การพัฒนา การพัฒนาการเรียนรู้ การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทํา โดยใช้วิธีการสอนเสริม โดยใช้วิธีการสอนเสริม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ชั้นสูง สูงปีที่ ปีที่ 1 1/ /1 1 สาขา สาขาวิชา วิชาการบัญชี การบัญชี รอบ รอบเช้า เช้า วิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2204-2104 เรื่อง การรีทัชแนวแฟชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ของนักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2204-2104 เป็นวิชาชีพหลัก ของระดับ ปวช. กรมอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556  ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องสอบผ่านวิชานี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปศึกษาต่อในระดับขั้นสูงต่อไป ฉะนั้นในการเรียนวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้การฝึกทักษะในการเรียนเป็นอย่างมาก จะทำให้การเรียนมีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วตลอดจนการเกิดปัญหาและการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ในการทำวิจัยครั้งนี้ จะใช้กลุ่มนักศึกษาระดับ ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 126 คน จะเป็นการทดสอบผลการเรียน ของนักเรียนก่อนเรียนและทำการทดสอบหลังของนักเรียนที่เรียนในรายวิชานี้  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบในการฝึกทักษะของนักเรียน และจะทำการประเมินพฤติกรรมความสามารถของผู้เรียนหลังจากเรียนจบในรายวิชานี้แล้ว เพื่อนำเอามาใช้เครื่องมือในการทำวิจัยในขั้นต่อไป ในการใช้เครื่องมือในการทำวิจัยนั้น จะนำเอาคะแนนผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาทำการนำมาหาค่าเฉลี่ย () และนำค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมความสามารถของผู้เรียน จะเห็นได้มีการฝึกฝนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นถึงร้อยละ 89.99 รวมถึงพฤติกรรมทางด้านการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับที่ดี ที่ค่าเฉลี่ย 3.58 (S.D.=0.55) ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานมากขึ้นและถ้าสงสัยตรงไหนผู้เรียนก็ยังสามารถที่จะกลับไปดูวิธีการสอนย้อนหลังได้ทุกครั้งที่ต้องการ มีผลทำให้ผู้มีความภูมิใจเมื่อผู้สอนให้คำชมเชย ที่ผู้เรียนมีความสามารถมากขึ้นและสามารถทำงานตามที่ผู้สอนมอบหมายได้สำเร็จ อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งที่ศึกษาอยู่ในระหว่างการเรียนรู้และสามารถทำงานได้เสร็จในเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนตามระบบเรียนการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยีซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เองในนอกชั้นเรียนได้ เป็นการลดภาระผู้สอนที่จะต้องสอนเสริมเพิ่มเติมกับผู้เรียนที่เรียนไม่ทันได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยิ่งขึ้น