ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1โดยใช้กิจกรรมบูรณาการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์กราฟิก

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  1  โดยใช้กิจกรรมบูรณาการ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่  2   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คนมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  และสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงออกมาในรูปตารางโดยมีผลสรุปดังต่อไปนี้

                ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ เพศหญิง ร้อยละ 59.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร้อยละ 66.7  ผลการเรียนระหว่าง 3.01-4.00 ร้อยละ 50.0

                 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  1  โดยใช้กิจกรรมบูรณาการ  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่  2   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,คอมพิวเตอร์กราฟิก  อยู่ในระดับปานกลาง  ( = 3.34 S.D.1.025 )  ทุกด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนการสอน( = 3.24  S.D1.06)  ด้านกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบูรณาการ( = 3.44  S.D0.99)

ความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการเสริมพิมพ์ดีดไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 รอบเช้าโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ

การวิจัย เรื่องความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการเสริมพิมพ์ดีดไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 รอบเช้าโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 รอบเช้าโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการว่ามีความพึงพอใจและมีการพัฒนาทักษะการเสริมพิมพ์ดีดไทยมากน้อยเพียงใดเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการพิมพ์ดีดที่ดีขึ้น ทางผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีผลสรุปดังต่อไปนี้

 บทสรุป

ด้านที่  1 การพัฒนาพิมพ์ดีดไทยของนักเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสรุปได้จากการทดสอบสมรรถนะการพิมพ์ดีด ทั้ง5ครั้ง ดังนี้ครั้งที่1 ร้อยละ 18.8 ครั้งที่2 ร้อยละ 26.1 ครั้งที่3 ร้อยละ 29.6 ครั้งที่4 ร้อยละ 32.9 ครั้งที่5 ร้อยละ 39.4 จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานตามที่รายวิชาเสริมพิมพ์ดีดไทยได้กำหนดไว้

ด้านที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาทักษะเสริมพิมพ์ดีดไทยของนักเรียน มี 2 ตอนดังผลสรุปต่อไปนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว กลุ่มเป็นเพศหญิงร้อยละ 56.7 เพศชายร้อยละ 43.3   เป็นกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 3.3 อายุ16-17 ปีร้อยละ 63.3 อายุ18 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.3

ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาทักษะเสริมพิมพ์ดีดไทยของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 รอบเช้า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04 S.D=.830) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ