การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003 เรื่อง “การปรับปรุงบัญชี” ของนัก เรียนปวช. ชั้นปีที่ 3/2 รอบเช้า ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

™การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003

ปัญหาการทำโครงการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ปัญหาการทำโครงการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์

การพัฒนาแผ่่นปลาชาโคลทอดกรอบ

บทคัดย่อชาโคล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขั้นตอนและกระบวนการวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาดด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด ( Mind Maping) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

บทคัดย่อ