การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2204-2104 เรื่องการรีทัชแนวแฟชั่นด้วยโปรแกรมAdobe Photoshop CS4 ของนักศึกษาระดับปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20141027105851

นวัตกรรมวิชาการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตรหัสวิชา 05-052-204

20141027105736

นวัตกรรมวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรหัส วิชา 05-051-204

20141027105642

นวัตกรรมวิชาวิเคราะห์ระบบ รหัส 05-051-209

20141027105454

การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์วิชาการสร้างภาพกราฟิก รหัส 2308-2004

20141027105359

การแก้ไขปัญหาการเขียนโฟลชาร์จโดยใช้แบบฝึกหัดของนักเรียนระดับปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20141027105257

นวัตกรรมวิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ รหัส 05-051-103

20141027105215

นวัตกรรมวิชาระบบพื้นฐานข้อมูล รหัส 05-01-201

20141027105145

นวัตกรรมวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกรหัส 05-051-203

20141027105120

นวัตกรรมวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติรหัสวิชา 2201-2413

20141027105145