การพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานสาขาการท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

20180404141420

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1/5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404141218

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด ระดับปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20180404141035

การแก้ไขปัญหา ผู้เรียนขาดทักษะการใช่้งานวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยโช้โปรแกรม SPSS 11.5 ของนักศึกษา ระดับปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20180404140933

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404140736

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรม Adobe Flash Cs6 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1

20180404140632

การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาปวช.1/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404140529

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงการาเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสถานที่่่ท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียน

20180404140443

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการนำเที่ยวรายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาการท่องเที่ยว

20180404140302

การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะการจัดทำการ์ดอวยพร ด้วยโปรแกรมMicrosoft word 2013 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสาระสนเทศในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที 1 ห้อง 4 รอบเช้าสาขาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404140207