การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักศึกษา

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักศึกษาชั้นปวช 1/13 สาขาอาหารและโภชนาการ
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดทักษะนำเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชา

การแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดทักษะนำเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชา การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้การสาธิตตัวอย่าง (นำเสนอหน้าชั้นเรียน) สำหรับผู้เรียนระดับปวช 3/3 สาขาการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน

การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลของนักเรียนระดับชั้น ปวช 3/6 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของนักศึกษา

การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นปวช 2/3
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องของนักเรียน

การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องของนักเรียนในระดับชั้นปวช 2/10 ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของผลผลิต

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของผลผลิต
แผนงานฝ่ายวิชาการ
โครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมระดับชั้น ปวช 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ครอบครัว

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ครอบครัว วิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Mind mapping
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการถนอมและแปรรูปอาหาร 1

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการถนอมและแปรรูปอาหาร 1 เรื่องการ ถนอมอาหารโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 2

การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกกับนักึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด