การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การศึกษาผลสัมฤิทธฺ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน

การศึกษาผลสัมฤิทธฺ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ดดยใช้กิจกรรมการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีทีี่ 2 ห้อง 3 สาขาการตลาด

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน วิชาการโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขางานการท่องเที่ยว

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การศึกษาพัฒนาการของนักเรียนที่ไม่สนใจกีฬาฟุตบอลของนักเรียน

การศึกษาพัฒนาการของนักเรียนที่ไม่สนใจกีฬาฟุตบอลของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การแก้ปัญหาการไม่รู้คำศัพท์พื้นฐานของนักศึกษา

การแก้ปัญหาการไม่รู้คำศัพท์พื้นฐานของนักศึกษาชั้น ปวส. 2 รายวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียน E-book ชุด Pictuer Dictionary

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใชแบบบันทึก

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใชแบบบันทึก และสัญญาการเรียน นักเรียนระดับ ปวช. 1/4 รอบเช้า สาขาวิชาการขาย

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียน ระดับปวช. ปีที่ 1/3

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การปรับพฤติกรรมการมองแป้นพิมพ์ดีดไทยขณะพิมพ์

การปรับพฤติกรรมการมองแป้นพิมพ์ดีดไทยขณะพิมพ์ โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน

การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานและส่งการบ้าน โดยจัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตูของการไม่ส่งงานและการบ้าน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 สาขาวิชาการขาย

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

การแก้ปัญหาการอ่านเมนูคำสั่งภาษาอังกฤษ

การแก้ปัญหาการอ่านเมนูคำสั่งภาษาอังกฤษโปรแกรม Microsoft Word 2007 ไม่ได้ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/9 สาขาคอมพิวเตอร์การฟิก

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด