การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003 เรื่อง “การปรับปรุงบัญชี” ของนัก เรียนปวช. ชั้นปีที่ 3/2 รอบเช้า ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

™การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003

ปัญหาการทำโครงการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ปัญหาการทำโครงการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์

การพัฒนาแผ่่นปลาชาโคลทอดกรอบ

บทคัดย่อชาโคล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขั้นตอนและกระบวนการวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาดด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด ( Mind Maping) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

บทคัดย่อ

การพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานสาขาการท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

20180404141420

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1/5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404141218

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด ระดับปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20180404141035

การแก้ไขปัญหา ผู้เรียนขาดทักษะการใช่้งานวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยโช้โปรแกรม SPSS 11.5 ของนักศึกษา ระดับปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20180404140933

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

20180404140736

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรม Adobe Flash Cs6 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1

20180404140632