ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา เรื่อง การพิมพ์ จดหมายราชการภายนอกด้วย Microsoft Office Word 2013

PDF-บทคัดย่อ

Business Plan of Shrimp Chili Paste, Green Curry Flavored

Project Title :Business Plan of Shrimp Chili Paste, Green Curry Flavored
Name :* Ms.Warisara Manbampen
Ms. Suchanya Maklumtong
Ms.Noppamas Suanoum
Major Field :Marketing Pongsawadi Technological College
Project Advisors: Ms. Jumnongsee Korkerd
Ms. Tidarat Sripoaraya
Mr. Tusiime Hypothius
Mr. Thapanawich Chaichana
Academic Year :2016

The project’s business plan for shrimp chili paste, green curry flavored. Has the following objectives for study the process of writing a business plan for Shrimp Chili Paste, Green Curry Flavored. The person Responsible for project has studies the theory texts and documents related sites are to be used as the basis for a business plan for Shrimp Chili Paste, Green Curry Flavored.
To write a business plan for shrimp chili paste, green curry flavored. The person Responsible for project has think about the market mix (4P) Product shrimp chili paste, green curry flavored pack in the glass bottle price per bottle 35 Baht, Place at the MOC Market. Yai Thom Market,
Jit Market. The promotion by Leaflet and analysis the situation (SWOT Analysis), Strengths With the low cost of production, The weakness product is a new product is not yet know for the consumer. Opportunities for Naam Prig is the famous food stay with the Thai people for long time and this food has been popular from the past until present. The barrier (Threats) this products has so it make investments less and more competition in the market.
For write a business plan for shrimp chili paste, green curry flavored for occupations
The person Responsible for project shrimp chili paste, green curry flavored can use for occupations. From the products to tested and has been sold by consumer satisfaction. Was good at 86.20 percent.

ศึกษาคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายการกล้าแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออนไลน์ WBL (Web Based Learning) เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่องนักศึกษาชั้นปวช.3 ห้อง 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษในรายวิชาพิมพ์ดีด อังกฤษขั้นพัฒนา ของนักศึกษา ปวช. 2/1 รอบเช้า สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย เรื่องการบัญชี ฝากขายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้จดหมายเวียน วชิาโปรแกรมประมวลผลคา โดยใช้สื่อประสม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/7 รอบเชา้ สาขางานท่องเท่ยีว

การศึกษาผลสัมฤทธ์ทิางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย เรื่องการบัญชี ฝากขายของนักเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วทิยาลยัเทคโนโลยพีงษ์สวสัด์ิ